Bạn thử vào cài đặt -Hỗ trợ tiếp cận -₫ảo màu. Bỏ đánh dấu chỗ đảo màu.