Mr.Wind
tôi mới bán Redmi 6 để lên Redmi 7 đây

bán lại ở nơi mình mua à bác ?