Trần  Hải
nếu cố găng xuống thì thành cục gạch nhé.

nói như bạn thì kêu giúp làm gì ...qq