เรื่องหยดน้ำที่ว่าเป็นตัว Uที่เปนตัว U ก้อเพราะว่า เซ็นเซอร์แสงอยู่ซ้ายและขวาของหยดน้ำบนหน้าจอนั่นล่ะครับ