ứ biết mia2 của mik có lên được android q không nhỉ