Dạng phụ kiện thì màn sẽ bé quá, phải hi vọng xiaomi làm hẳn thiết bị e-ink cho nó gấu chứ!