TTOOBB
บางทีมันบอกไม่ได้ว่าแก้ยังไง ไม่รูเกิดจากสาเหตุใด ...

มียุ1สาเหตุที่พอจะเป็นความบกพร่องผม คือผมชอบเล่นเกมวันละ2-3ชั่วโมงติดๆกัน สำหรับโทรศัพเครื่องนี้นะคับ