Ứng dụng của Samsung là ứng dụng gì vậy bạn? Câu hỏi khó chịu!