phần mềm mới phải lưu 2 lần moi dược phần mềm lời kinh khủng máy giặt lạc vai luôn