Kojiro
Bạn thao tác thế nào? Lỗi báo ra sao?

nó không hiện phần lưu trong phần thêm liên lạc ?