nếu bạn sài launcher khác thì sẽ không thấy, bên góc phải trên.