cài đặt ->cài đặt bổ sung ->lối tắt phím và cử chỉ->tự động tắt phím điều hướng