Bạn vào cài đặt Màn hình tràn cạnh chuyển về chế độ phím rồi chuyển lại chế độ vuốt xem sao nhé