น่าจะผิดปกติครับ ผมโยนใส่ที่นอนทุกวันยังไม่มีอะไรดีงเลย