đang dùng bản 9.6.3.0 mà không dám nân lên bản mới trong khi đã ra bản 10.2.2.0