lamf sao để về bản cũ. 10.2 lags máy xử lý kém quá