Bạn xem trong cài đặt máy ảnh có bật tùy chọn này lên chưa nhé!