bản trước của bác là 10.0.8  hay củ hơn nữa mà sao bản 10.2.1 tới 1.2Gb dạ