Những ảnh mà ở nơi nguy hiểm thì đừng đăng, nhìn như sắp rơi ấy.