Các bạn không mất thêm phụ phí nào khác nhé. Hy vọng sớm gặp mọi người