chị dùng ống len nào thế? cũng muốn tìm cái len chơi tết