trước mình dùng vpn chuyển sang poland đã lên được 9 rồi