mình nghĩ không phải vậy đâu. ai cũng lên 10 mà, có sau đâu