k phải do 10 đâu có lỗi gì r, thử vào fastbot thử. có khi nào đag upda lên 10 bạn lở reset máy k