chính hãng thì mang ra bảo hành đi bạn , cái này ko phải do bạn , mà máy tự có cập nhật mà