cứ bảo hành thôi, miui không lên quan đâu, có thể pin có vấn đề, nếu miui thì reset liên tục hoặc đứng ở màn hình boot