mình coi trên utube thấy có vid nói về vụ nắp trượt của Mix 3 khá là cứng, thậm chí còn bị khoảng hở giữa nắp và máy rất khó chịu và thiếu tinh tế. Link vid ở đây
https://youtu.be/Pj12non7r6g