tùy chỉnh thanh trạng thái và chọn ngay Black russian mod...%pin gọn kết hợp thanh trạng thái khá dễ nhìn