bản lĩnh
kkk mua pc hay lap đi bạn

đợt trước có,nhưng con em xin mất rồi