Ai có driver này thì giúp mình với nha. 2 máy tính của mình nó chỉ nhận mỗi cái mtk usb port còn cái vcom thì nó k nhận mong mấy bác cao nhân giúp đỡ