Hưng0507
trên bản global làm gì có quay lại ứng dụng

chổ nào v bạn