Mr.TienQuynh
lỗi font là do ko hỗ trợ ngôn ngữ. chờ đợi hoặc dùng fw mod.
ko có hiện tên là do mi ...

cám ơn bạn nhé