đã bán chính thức mà vẫn chưa có firmware TV, chán