không thấy có chỉnh độ sáng và âm lượng bằng cách vuốt trên màn hình