quảng cáo ý k ghét bằng qc màn hình vào ứng dụng cái ý k tắt đk mới đâu