1840698237
hình trái chụp bằng panorama thì màu ok, hình phải chụp auto .

bạn xem lạ8 cài đặt cam xem