Bạn có thể bổ sung vào bài 1 số hình ảnh chụp từ máy chứng tỏ việc camera bị đỏ như thế nào ko?