tệp khác là tệp chứa các data của các ứng dụng hay game mà bạn tải về, bạn muốn xóa đi những data không sử dụng hoặc xóa đi rồi thì bạn nên vào sâu trong quản lí tệp mà tìm xóa thủ công những app đã xóa mà còn sót lại data.