Mở khẩu trang ra bạn.. cho chị em người ta ngắm chứ... hihihi