bác gỡ bản cập nhật đi, cài lại bản cập nhật trên chplay xem sao!