เท่าที่จำได้ mix2s ไม่มี ir เพราะผมก้อใช้อยู่ หาก้อไม่เจอครับ