năm nay toàn là cam dọc, lồi
nhìn không thuận mắt cho lắm