Game ABC gửi lúc 2018-05-16 11:14:09
máy cái game đó mà gọi là game nặng. thử game pubg max cấu hình xem

cũng như RoS thôi bạn. Ổn định ở 30fps